Naš tim u mogućnosti je izradit vam godišnji plan poslovanja, analizirati te usporediti financijske podatke sa podacima društava koji posluju u istoj grani industrije, izraditi financijske izvještaje sukladno računovodstvenim propisima i zakonima te izraditi razna financijska izvješća za potrebe
managementa i Uprave.


Izvješće o transparentnosti (download)
Pravne napomene
SKT revizija d.o.o.
J. Vogrinca 2a, 10000 Zagreb
Naša lokacija - Google maps
Tel: +385 1 6539 396
Fax: +385 1 6170 940
email: info@skt-revizija.hr
expositus